Zapora w Świnnej Porębie

Komentarz dot. przełożenia linii kolejowej Kraków – Zakopane na odcinku Stryszów-Zembrzyce, w ramach przedsięwzięcia „Budowa zbiornika wodnego Świnna Poręba na rzece Skawie” od Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie. Informacja w sprawie Wadowice – Skawce (103)

Powstający zbiornik wodny Świnna Poręba zlokalizowany jest na rzece Skawie (prawym dopływie Wisły) w km 26+600 biegu rzeki, zajmując tereny powiatów wadowickiego i suskiego w gminach Mucharz, Stryszów i Zembrzyce. Zbiornik został zaprojektowany jako wielofunkcyjny z głównymi zadaniami takimi jak: ochrona przed powodzią doliny Skawy i Wisły (w tym Krakowa), ochrona oddziaływania przed skutkami suszy (wyrównanie przepływu w rzece), oddziaływanie na jakość wód, oddziaływanie na rozwój regionalny, produkcja narybku dla wód regionu, wykorzystanie energetyczne, wykorzystanie rekreacyjne.

Powierzchnia zajęta przez zbiornik Świnna Poręba przy maksymalnym poziomie spiętrzenia wynosi ponad 1000 ha, co powoduje konieczność przebudowy układu komunikacyjnego – drogowego i kolejowego w obrębie zbiornika. Wszystkie prace związane z przebudową drogi krajowej nr 28, dróg powiatowych i gminnych oraz przebudowa linii kolejowej na odcinku Stryszów – Zembrzyce finansowane są ze środków budowy zbiornika. Inwestorem bezpośrednim przedsięwzięcia jest Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie. Planowany termin zakończenia inwestycji (w tym przełożenie linii kolejowej) to 31 grudnia 2013 r.

W zakresie infrastruktury kolejowej program inwestycji „Zbiornik wodny Świnna Poręba” zakładał: odtworzenie na obrzeżu zbiornika szlaków komunikacyjnych przewidzianych do likwidacji z uwagi na ich lokalizację na terenie przeznaczonym pod przyszłą czaszę zbiornika, a także rekompensatę za wymuszone dodatkowe obciążenie odcinków kolei, przejmujących ruch pasażerski i towarowy w związku ze zmianą układu komunikacyjnego w regionie.

Celem realizacji powyższych założeń uzgodniono, pomiędzy ówczesnymi: Ministrem Komunikacji i Ministrem Rolnictwa, wzajemne zobowiązania. Inwestor bezpośredni, tj. Dyrekcja Zabudowy Kaskady Górnej Wisły (obecnie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie), zobowiązał się do opracowania kompleksowej dokumentacji projektowej dla realizacji pełnego zakresu robót kolejowych oraz do zapewnienia środków finansowych na ten cel; ze zobowiązań RZGW wywiązuje się sukcesywnie. Polskie Koleje Państwowe zobowiązały się do: likwidacji odcinka linii kolejowej Wadowice – Skawce przebiegającej przez teren przewidziany do zalewu, przystosowania linii Spytkowice – Wadowice – Kalwaria Zebrzydowska do przejęcia dodatkowego ruchu pasażerskiego i towarowego w zamian za zlikwidowaną linię, przełożenia odcinka toru Stryszów – Zembrzyce i stacji Skawce poza teren planowanego zbiornika wodnego. (do dziś 2011r. z tej obietnicy się NIE WYWIĄZANO)

Realizując przyjęte zobowiązania PKP do końca 1995 r. zlikwidowały odcinek linii kolejowej Wadowice – Skawce, natomiast przystosowanie linii kolejowej Spytkowice – Wadowice – Kalwaria Zebrzydowska do przejęcia zwiększonego ruchu przebiegało etapami. I tak w latach 1986 – 1995 zrealizowano zadania: zadanie IIIA – modernizacja linii Spytkowice – Wadowice – Kalwaria, zadanie IIIB – modernizacja stacji Wadowice (etap I), zadanie IIIC – elektryfikacja linii Spytkowice – Wadowice – Kalwaria. W latach 2007 – 2008 RZGW sfinansowało prace przy realizacji zadania IIIB – modernizacja stacji Wadowice (etap II) Zakres robót modernizacyjnych wykonanych w ramach II etapu uwzględniał dostosowanie rozwiązań i technologii – zwłaszcza w zakresie zabezpieczeń – do obowiązujących obecnie przepisów, zarówno w kolejnictwie, jak również w Unii Europejskiej. Przysposobiono także trasę do uruchomienia przejazdów „Pociągu Papieskiego”.

Odnośnie przełożenia odcinka toru Stryszów – Zembrzyce i stacji Skawce poza teren planowanego zbiornika wodnego, zadanie to określane jako zadanie IIID pn: „Przełożenie linii kolejowej nr 97 Kraków-Zakopane”, na odcinku Stryszów- Zembrzyce, w ramach przedsięwzięcia „Budowa zbiornika wodnego winna Poręba na rzece Skawie” jest obecnie w trakcie realizacji. Przebudowa i modernizacja linii kolejowej realizowana jest na długości 8,6 km na odcinku od km 34+100 do km 43+078,5 (istn. km 43+197,42) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną tj.: urządzeniami sterowania ruchem kolejowym, siecią trakcyjną o długości 9,4 km, liniami teletechnicznymi oraz realizacją dwóch mostów kolejowych długościach 220 m (nad pot. Stryszówka) i 385 m (nad rz. Skawą), przepustów pod linią kolejową i urządzeń ochrony środowiska przyległych do toru kolejowego.

Inwestycja związana z przełożeniem linii kolejowej, obejmująca swoim zakresem budowę nasypu hydrotechnicznego, linii kolejowej i drogi lokalnej, zlokalizowana jest na obszarze dwóch gmin: Stryszów i Zembrzyce. Tereny podlegają władaniu i administracji różnych instytucji reprezentujących Skarb Państwa oraz różnych przyszłych użytkowników, na rzecz których muszą być wydane decyzje administracyjne. A zatem pojawiła się konieczność podziału opracowania projektowego na kilka części, w tym: nasyp hydrotechniczny na terenie gminy Zembrzyce, nasyp hydrotechniczny na terenie gminy Stryszów, linia kolejowa.

Poszczególne fazy inwestycji nie mogą być prowadzone równolegle, ale muszą następować po sobie i umożliwiać eksploatację istniejącej linii kolejowej. Lokalizacja linii kolejowej i wytyczne zawarte w przepisach związanych z projektowaniem linii kolejowej jednoznacznie określają lokalizację innych obiektów wraz z towarzysząca infrastrukturą techniczną.

W ramach inwestycji nastąpi również rozbiórka istniejącej linii kolejowej wraz z kolejową infrastrukturą techniczną i mostami kolejowymi. Inwestor po uzyskaniu stosownych decyzji administracyjnych (pozwoleń na budowę), aktualnie realizuje nasyp hydrotechniczny na terenie gminy Zembrzyce o kubaturze V= 976 000 m3 oraz nasyp hydrotechniczny na terenie gminy Stryszów o kubaturze V= 1 771 000 m3, które stanowić będą podbudowę dla nasypu kolejowego. W trakcie procedowania są postępowania dotyczące uzyskania decyzji ustalającej lokalizację linii kolejowej, która stanowić będzie podstawę dla dalszych działań zmierzających do uzyskania pozwolenia na budowę dla przekładanego odcinka linii kolejowej.

Realizacja przebudowy linii kolejowej przyczyni się do usprawnienia połączenia Kraków – Zakopane poprzez poprawę szybkości (prędkość pociągów pasażerskich wzrośnie do 120 km/h, a pociągów towarowych do 80 km/h) i dostosowanie linii kolejowej do max. nacisku pojazdu szynowego: 225 kN/oś, a tym samym spowoduje poprawę komfortu podróżowania pasażerów.

A zatem dopiero zakończenie budowy i oddanie do eksploatacji linii kolejowej przekładanej na odcinku Stryszów – Zembrzyce pozwoli na rozpoczęcie napełniania zbiornika, gdyż obecnie istniejąca linia kolejowa przebiega właśnie przez tereny przewidziane do zalania. Możliwość zakończenia realizacji zbiornika poprzedzona przełożeniem linii kolejowej przyniesie mieszkańcom ożywienie gospodarcze poprzez stworzenie warunków dla rozwoju rekreacji i wypoczynku oraz związanych z tym usług. Warunki te powstawać będą jedynie w miarę postępu robót. Zatem przełożenie linii kolejowej można klasyfikować w kategoriach oddziaływania zarówno w skali regionalnej jak i ponadregionalnej – krajowej.

———————————

Niestety jak się okazało to posunięcie doprowadziło do rozebrania linii 126 Jaworzno Szczakowa-Chrzanów-Bolęcin, likwidacja Wadowice-Skawce poskutkowała wycofaniem się przewoźników towarowych i osobowych z całej linii 103, pozostał ruch towarowy na jego fragmentach, zaś stacja Sucha Beskidzka traci na znaczeniu podobnie jak Skawce, Wadowice, Spytkowice a nawet Trzebinia.


Dodaj komentarz