Informacja od Ryszarda Rębielasa, 22.03.2006

6 stycznia 2010

Informacja od Ryszarda Rębielasa – Dyrektora Małopolskiego Zakładu Przewozów Regionalnych w Krakowie 22.03.2006

W odpowiedzi na email w sprawie przywrócenia ruchu pasażerskiego na linii 103 Trzebinia ?Wadowice ,Małopolski Zakład Przewozów Regionalnych w Krakowie wyjaśnia:
Linia 103 stanowiła najmniej efektywny obszar działania tut. Zakładu, pomimo starań i naszych wysiłków sytuacja tej linii w zakresie rentowności i mobilności ludzi od wielu lat utrzymywała się na niezmiennym aczkolwiek bardzo niskim poziomie.
Przyjęte w drodze konsensusu do realizacji w Rozkładzie Jazdy 2001/2002 pociągi nie przyniosły oczekiwanych rezultatów- niska frekwencja podróżnych powodowała iż wpływy uzyskane z tytułu odprawy tych osób były niewspółmierne do kosztów uruchomienia pociągów i kształtowały się na poziomie dużo niższym od przyjętego przez PKP kryterium.
W związku z tym, że realizowane przewozy miały wyłącznie aspekt społeczny i powodowały ciągle pogłębiający się deficyt ? Zarząd spółki PKP Przewozy Regionalne Uchwałą nr 163/2002 z dnia 21.08.2002r podjął decyzję o zawieszeniu z dniem 07.X. 2002r przewozów pasażerskich na liniach nierentownych m. in. Trzebinia ? Wadowice.
Biorąc pod uwagę w/w aspekty, brak możliwości pozyskania dodatkowych źródeł finansowania jak również fakt iż zgłoszony wniosek nie wynika z potrzeb przewozowych dominujących grup naszych klientów, a uwzględnia jedynie preferencje określonej grupy społecznej tut. Zakład nie znajduje racjonalnego uzasadnienia dla jego realizacji. Koszty rewitalizacji połączeń poniósłby tut. Zakład bez gwarancji osiągnięcia wpływów na odpowiednim poziomie.
W obecnych realiach gospodarki rynkowej spółka ?PKP Przewozy Regionalne? – podobnie jak inne Przedsiębiorstwa kierować się musi rachunkiem ekonomicznym.
W świetle nowych regulacji prawnych zmieniły się zasady organizowania i dofinansowywania przewozów o charakterze służby publicznej.
Organizatorem przewozów jest właściwy dla danego rejonu Samorząd Wojewódzki, który określając wielkość środków na dofinansowywanie ruchu regionalnego decyduje o rozmiarach usług przewozowych na swoim terenie, jak również wyborze środka transportu i to władze samorządowe powinny być adresatem pytania i winny wypowiedzieć się w kwestii sfinansowania zakupu ?szynobusu? i ewentualnego przekazania go do eksploatacji na w/w linię .
Przewoźnik podejmuje się wykonywania przewozów, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2004r w sprawie organizowania kolejowych przewozów pasażerskich i w myśl przepisów prawa unijnego winien wykonywać przewozy tylko tymi pociągami, których koszty uruchomienia znajdują pokrycie w przychodach, w tym dopłatach samorządowych.
Warunkiem koniecznym dla reaktywacji linii i wznowienia oferty przewozowej jest jej sfinansowanie w ramach dotacji lub środków własnych przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego , bądź zainteresowane samorządy terytorialne na co pozwala znowelizowana ustawa o transporcie kolejowym z dnia 28 marca 2003r.
Dyrektor
/-/ Ryszard Rębilas


Dodaj komentarz