Odpowiedź podsekretarza stanu na interpelację nr 12148 w sprawie rewitalizacji odcinka linii kolejowej nr 103 relacji Wadowice – Spytkowice

12 stycznia 2010

Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury – z upoważnienia ministra – na interpelację nr 12148

w sprawie rewitalizacji odcinka linii kolejowej nr 103 relacji Wadowice – Spytkowice

Szanowny Panie Marszałku! Odpowiadając na interpelację posła Marka Polaka w sprawie rewitalizacji odcinka linii kolejowej nr 103 relacji Wadowice – Spytkowice, uprzejmie informuję, co następuje.

Linia kolejowa nr 103 Trzebinia – Wadowice na odcinku Trzebinia – Spytkowice jest linią drugorzędną, zelektryfikowaną i jednotorową. Na długości ok. 12,5 km (od km 5,367 do km 17,943) ruch pociągów został całkowicie zawieszony z uwagi na kradzieże i dewastacje. Konstrukcję nawierzchni według stanu na dzień 31 grudnia 2008 r. stanowią szyny klasyczne ułożone na podkładach drewnianych i betonowych. Zły stan techniczny nawierzchni spowodował, iż obowiązuje obniżona prędkość rozkładowa wynosząca 40 km/h, od stacji Spytkowice do stacji Wadowice prędkość rozkładowa wynosi 30 km/h. Z powodu nieuzyskania dozwolonych przepisami parametrów techniczno-eksploatacyjnych będzie konieczne dalsze obniżenie prędkości rozkładowej do 30 km/h na całej linii od rozkładu jazdy na lata 2011/2012. Wprowadzone są także dodatkowe ograniczenia prędkości rozkładowej w liczbie 9 na łącznej długości 12,697 km, które skutkują wydłużeniem czasu jazdy o 14,8 minut. Szacunkowy koszt likwidacji ograniczeń wynosi 15,5 mln zł.

Przeciętna dobowa liczba pociągów towarowych kursujących na odcinku Spytkowice – Wadowice wyniosła w 2008 r. 0,58, natomiast w 2009 r. w okresie od stycznia do września – 0,4. Na powyższym odcinku przewozy pasażerskie nie są wykonywane. Przychody z udostępniania tras wyniosły w 2008 r. 40 tys. zł, zaś przychody szacowane na 2009 r. (na podstawie wykonania przewozów w okresie od stycznia do września br.) wyniosą 48 900 zł. Na rozkład jazdy 2009/2010 została zamówiona jedna para pociągów towarowych zdawczych relacji Spytkowice – Wadowice, która będzie kursować dwa razy w tygodniu.

Stan techniczny nawierzchni ocenia się jako dobry w 49%, jako dostateczny w 27% i jako niezadowalający w 24%. Postulowana rewitalizacja odcinka Wadowice – Spytkowice w celu uruchomienia atrakcyjnych czasowo połączeń w kierunku Katowic może przynieść efekty dla lokalnej społeczności jedynie w powiązaniu z podwyższeniem prędkości na liniach nr 94 i 138, ewentualnie z rewitalizacją odcinka linii 103 Spytkowice – Trzebinia, co umożliwiłoby przewoźnikom uruchomienie konkurencyjnych połączeń regionalnych lub skierowanie na tą trasę pociągów międzywojewódzkich do Zakopanego. Istnieje poważne ryzyko, że rewitalizacja ograniczona tylko do odcinka Wadowice – Spytkowice bez poprawy parametrów powyższych ciągów komunikacyjnych nie przyniesie oczekiwanych efektów ekonomicznych i społeczno-gospodarczych.

Koszty rewitalizacji linii kolejowej nr 103 Trzebinia – Wadowice sięgające kwoty 112 mln zł (w tym szacunkowy koszt 61 mln zł kompleksowej wymiany nawierzchni na odcinku Spytkowice – Wadowice) są barierą przerastającą możliwości finansowe spółki PKP PLK SA. Potrzeby remontowe obejmują wymianę szyn, podkładów, budowę nowej sieci trakcyjnej, naprawę obiektów inżynieryjnych (mostów, wiaduktu, przepustów), jak również przebudowę peronów, wymianę oświetlenia przejazdów, stacji i przystanków.

Z powodu ograniczonych środków finansowych oraz tego, że linia nr 103 Trzebinia – Wadowice na odcinku Spytkowice – Wadowice nie należy do linii priorytetowych, nie została ona ujęta w zamierzeniach inwestycyjnych ani w planach remontowych realizowanych w ramach środków własnych PKP Polskich Linii Kolejowych SA. Właściwe jest podjęcie wspólnych działań samorządów lokalnych powiatów wadowickiego i chrzanowskiego w celu rewitalizacji linii kolejowej nr 103 na odcinku Spytkowice – Wadowice ze środków Unii Europejskiej w ramach regionalnego programu operacyjnego.

Uprzejmie proszę Pana Marszałka o przyjęcie powyższej odpowiedzi, a posłowi Markowi Polakowi bardzo dziękuję za zainteresowanie powyższą sprawą.

Podsekretarz stanu

Juliusz Engelhardt

Warszawa, dnia 6 listopada 2009 r.

źródło: http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/main/23E8D23D


Dodaj komentarz