Odpowiedź z Ministerstwa Infrastruktury na zapytanie posła Tadeusza Arkita

11 sierpnia 2010

SIERPIEŃ 2010;

Odpowiedź z Ministerstwa Infrastruktury na zapytanie posła Tadeusza Arkita

TI- 3MW- 024 – /2010
Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu RP
Szanowny Panie Marszałku,
Odpowiadając na zapytanie Pana Posła Tadeusza Arkita, przekazane przy piśmie
nr SPS-024-7387/10 z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie linii kolejowej nr 103Trzebinia – Wadowice w powiecie chrzanowskim i wadowickim, przedstawiam poniżej,co następuje.
Uprzejmie informuję, że zgodnie z informacjami przedstawionymi przez Zarząd PKP PLK S. A., linia kolejowa nr 103 Trzebinia – Wadowice jest linią czynną częściowo, wykorzystywaną tylko na potrzeby ruchu towarowego na odcinkach: od Trzebini do Bolęcina i od Okleśnej do Wadowic. Na odcinku pomiędzy Bolęcinem i Okleśną przedmiotowa linia nie jest wykorzystywana w jakikolwiek sposób w działalności PKP PLK S.A.
Ponadto należy podkreślić, że raz w tygodniu na czynnych odcinkach, kursuje 1 pociąg zdawczo-odbiorczy, z maksymalną prędkością 30 km / h (na odcinku 22,900 – 37,409 km) i 40 km/h na pozostałych odcinkach. O braku zapotrzebowania na przewozy pasażerskie
na linii 103 Trzebinia – Wadowice świadczy bardzo niski wskaźnik pokrycia kosztów przychodami PKP PLK S.A., wynoszący zaledwie 28,3%.
Dodatkowo uprzejmie informuję, że całkowite koszty zarządzania niniejszą linią, przy uwzględnieniu kosztów utrzymania, prowadzenia ruchu oraz administrowania wyniosły w roku 2009 – 241,3 tys. złotych, natomiast przychody wyniosły 68,4 tys. złotych.
Zdaniem Zarządu PKP PLK S.A., powyżej przedstawione przesłanki pozwalają na wszczęcie procedury likwidacji, zgodnie z przepisami ustawy o transporcie kolejowym.
Odpowiadając na pytanie dotyczące możliwości rewitalizacji przedmiotowej linii kolejowej w ramach „Strategii rozwoju transportu województwa małopolskiego na lata 2010 – 20130″ uprzejmie informuję, że zgodnie z informacjami przekazanymi przez Zarząd Spółki, Gmina Wadowice wystąpiła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w roku bieżącym z wnioskiem o ujęcie w planie rzeczowym m.in. inwestycji infrastrukturalnych w zakresie transportu, dotyczących:
osobowego ruchu kolejowym szynobusów na linii Trzebinia – Wadowice oraz kolejowego przewozu towarowego dla wykorzystania linii Trzebinia – Wadowice.
Szacunkowe koszty przywrócenia ruchu pasażerskiego i towarowego z prędkością 60 km/h wynoszą ok. 137 mln złotych.
Jednocześnie pragnę zaznaczyć, że PKP PLK S.A. nie posiada tytułu własności przedmiotowej linii kolejowej, która pozostaje własnością PKP S.A i jest linią oddaną do odpłatnego korzystania, zgodnie z umową D 50.

Z poważaniem
Tadeusz Jarmuziewicz
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury


Dodaj komentarz